Hlangana no-Banjo, ibhere le-BabyYumYum

by BabyYumYum
Reading Time: 2 minutes

Muhle futhi uyathandeka futhi ubemascot we-BabyYumYum.co.za kusukela ekuqaleni.

U-Banjo uvame ukubonakala emicimbini ye-BabyYumYumY lapho ethandwa khona abantu abadala nezingane, ikakhulukazi lapho ebonisa umdanso wakhe i-Banjo Boogie!

You can read Banjo’s story here…
Ungafunda indaba kaBanjo lapha…

Ngazalwa ngingabonakali, cabanga!
Akekho owayengangibona. Ngisho nami imbala ngangingaziboni kahle esibukweni.

Ngangidlala nezingane zakithi.

Umdlalo owodwa engangiwudlala kahle, umacashelana.
“Ungakhathazeki, silwanyana sami esincane,” umama wayesho njalo uma engibona ngidabukile.

“Ngolunye usuku wonke umuntu uzokubona futhi, uzoletha uthando nenjabulo ezinganeni nasemindenini eminingi.”
Ngangingenaso isiqiniseko salokhu okoshiwo umama kimi. Phela uyabazi omama ukuthi banjani! Noma kunjalo, ingxenye yami yacabanga ukuthi mhlawumbe, mhlawumbe lokho kungase kwenzeke.

Ngize ngakhuluma nobaba ngalolu daba.

“Ndodana,” kusho yena. “sekuyisikhathi sokuthi ngikutshele ngendaba yomlando womndeni wethu.”

Sahlala phansi ndawonye, ngaphansi kwesihlahla sethu esisithandayo epakini. Yilapho ngafunda ukuthi kuzo zonke izizukulwane zomndeni wethu wamabhere.

Ibhere elincane lizalwa lingabonakali futhi lihlala lingabonakali kuze kube yilapho libonwa ngamehlo omntwana omnthandayo.

Uthando lwengane yilo eluzokwenza ubonakale.

“Kuzokwenzeka nakuwe,” kusho ubaba, ngezwi lakhe elijulile nangothando, engibambatha uboya ekhanda.

“Njengoba izingane zikuthanda, nabantu abadala bazoqala ukukubona. Eqinisweni uzobanwa ngowokuqala kuwo wonke umuntu onothando enhliziyweni yakhe.”

Ngikhumbula umfanyana nentombazane bokuqala abangibona.

Babesepikinikini epaki nabazali babo, bedlala umculo.
Ngangiwuthanda umculo.

Kwangenza ngafuna ukuhambisa izinyawo zami. Ngathola ukuthi lokho kubizwa ngokuthi ukudansa.

Bheka ukuthi kuhle kanjani lokho! Sazijabulisa kakhulu ngalelo langa sidansa futhi simamatheka.

“Ungowethu wena, basho lokhu njengoba ngibabuka behamba ngemoto yabo, ngaphambi kokuba ngibuyele ekhaya.

Okunye njengoba besho kungumlando.

Umfana nentombazane bangiyisa esikoleni sabo. Ngahlangana nezinye izingane.

Lapho ngihlangana nezingane, uthando lwakhula enhlinzweni yami nasezinhlizweni zabo.

Ngisho nabazali babo, baqala ukuza kimi, bangimoyizelela futhi bakhuluma nami.

Hewu! Bayangibona
Kusho khona ukuthi umama wayeqinisile.

Kwenzeka kanjani ukuthi omama bahlale bezazi lezi zinto?

Nobaba wayeqinisile.

Njengoba izingane eziningi zingithanda, ngisho nomama nobaba bazo bayangibona.

Ngihlala ngimamatheka, futhi ngidanisa.

Ngiyathanda ukuhlangana nemindeni emisha, okungenza ngidanise kakhulu, ngazi ukuthi ngingowoku qala wawo wonke umuntu onothando enhliziyweni yakhe.

Ngibe nezigigaba eziningi endleleni.

Kepha lolo udaba esingalixoxa ngelinye ilanga.

Ngizokwenza isithembiso sebhere nawe njengamanje: Ngizoba nezigigaba eziningi kanye nokuzijabulisa okuningi nawe futhi.

Okwamanje, nazi izinto ezimbalwa ngami:
Ukudla engikuthandayo: noma yini ephathelene nepikiniki.

Ngicabanga ukuthi lokho kusukela ebuntwaneni bami.

Ezinye zezinkumbulo engizikhonzile zivela ku-Teddy Bears Picnic.

Umdlalo oyintandokazi: kusesengumacashelana … nokudansa (yize ngingenaso isiqiniseko sokuthi lowo umdlalo)
Okungijabulisayo: izingane – ukudlala nazo, ukubabona bemamatheka, kanye nabazali babo.

Okuthile okungenzeka angakwazi ngami: Ngeke ukukholelwe lokhu, kodwa ngiyibhere elinamahloni kakhulu.

Kodwa njengoba umama wake wangitshela – lapho ngibona ukumamatheka futhi ngizwa uthando – amahloni ami ayancibilika.

Ubude: Ngimude kakhulu!

Amabala ahlabayo: Ngaphansi kwezinyawo zami (masigcine lokho kuyimfihlo.

Ngimamatheka kangangokuthi angikwazi ukuyeka ukuhleka iminyaka neminyaka kamuva).

Isikhathi engisithandayo sosuku: Ukuchitha isikhathi nazo zonke izingane.

Izelamani: babili (umfana nentombazane – bancane kunami, kodwa umama uthi lokho kungenxa yalolonke uthando olusezinhliziyweni zezingane.)

Ubaba uthi, yingoba ngilandela uhlangothi lwakhe lomndeni.

Related Articles

Leave a Comment