Home » Isiphi iseluleko abesifazane baseNingizimu Afrika ababefisa ukuthi omama babo basinikeza

Isiphi iseluleko abesifazane baseNingizimu Afrika ababefisa ukuthi omama babo basinikeza

by BabyYumYum
Isiphi iseluleko abesifazane baseNingizimu Afrika ababefisa ukuthi omama babo basinikeza
Reading Time: < 1 minute

Ucwaningo lwe-1st for Women Insurance olwenziwe ngaphambi koSuku Lomama luveze ukuthi yiziphi izeluleko abesifazane baseNingizimu Afrika abafisa ukuthi omama babo babanikeze zona, nokuthi yiziphi izeluleko abangathanda ukuzidlulisela emadodakazini abo.

Ucwaningo luthole ukuthi abesifazane baseNingizimu Afrika bafisa sengathi omama babo babaluleke “ukuba bathandaze njalo ngangokunokwenzeka” ngama-21%. Lokhu kulandelwe “ukusebenza kanzima ukuze ufeze izinhloso zakho” ngo-17% yabomama.
Ukusebenza ngokuzikhandla ukufeza izinhloso kusobala ukuthi kuyindikimba yezizukulwane eziningi, njengoba u-25% wabesifazane nabo bethi wumyalezo obaluleke kakhulu abangathanda ukuwudlulisela nasemadodakazini abo. Umlayezo olandelayo wawuthi, “tshala imali ngekusasa lakho” babaku-24%, okubonisa ukuthi omama bakhathazekile ngekusasa lamadodakazi abo futhi bafuna ukuwasiza akhe isisekelo esiqinile sempumelelo nenkululeko yezezimali.

“Zithembe wena” nokuthi “ungaqoqi izikweletu” nakho kuvezwe kakhulu ocwaningweni.

“Kwakujabulisa ngempela ukubona ukuthi yini omama ababeka kuqala ekuphileni kwabo kanye nakulezo zamadodakazi abo,” kusho uCasey Rousseau, we-1st for Women Insurance. “Kwakunokulinganisela kokusebenza kanzima, ingokomoya, nengqondo enhle ngokwezimali. Ngomama abafana nalaba, amadodakazi azokhula abe abangcono kunawo wonke angakwazi ukuba nawo kuyo yonke imikhakha yokuphila.”
Imiyalezo yezezimali ibifaneleka ikakhulukazi ezweni lapho, emakhaya emine kweyi-10, abesifazane yibona abondli.

Imiphumela yocwaningo iphinde yaveza ukubaluleka kokuzinakekela, omama befisa sengathi omama babo babatshele ukuthi kubalulekile ukuthi “ubeke wena kuqala”, “ungavumi”, “ungasabi ukukhala”. Omama baqaphele ukuthi bazodlulisela le miyalezo emadodakazini abo.

“Nakuba izingqinamba ezinkulu njengemali nemigomo zaziphezulu emiphumeleni, lezi zimfanelo ‘ezithambile’ nazo zavela ngokungaguquki ocwaningweni lwethu,” kusho uRousseau. “Lokhu kukhombisa ukuthi abesifazane baseNingizimu Afrika bakholelwa ekubalulekeni kokuvele badedele noma bakhombise ukuba sengozini kwesinye isikhathi. Kuhle ukubona le miyalezo idluliselwa esizukulwaneni esilandelayo.”

U-Rousseau uveza ukuthi nakuba kulula ukuqhamuka nemilayezo efana nalena uma sibuzwa, kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthatha isikhathi ukuze sabelane ngayo nesibathandayo. “… zama ukwenza isikhathi sokucabanga ngalokho okubalulekile empilweni yakho kanye nendodakazi yakho futhi uthole izindlela zokudlulisa lolu lwazi olubalulekile nsuku zonke zonyaka.”

Related Articles

Leave a Comment