Izindlela Zokukusiza ukuncelisa Kalula

by Burgie Ireland
Izindlela Zokukusiza ukuncelisa Kalula
Reading Time: 3 minutes
Yileso sikhathi sonyaka lapho ukuncelisa ibele kugqanyiswa khona: Iviki Lomhlaba Lokuncelisa Ibele. Omama abaningi abaqalayo bazizwa benecala, bekhala ngokuthi okuhlangenwe nakho kwabo kokuncelisa ibele kugcwele izinkumbulo ezibuhlungu. Kodwa kungani abanye besifazane bekuthola kahle – okokuqala, ngaso sonke isikhathi – kodwa abanye abakwenzi?

Omunye umama owafika emakilasini ami ngaphambi kokubeletha futhi efile ngokumelene nokuncelisa (ikakhulukazi ngenxa yokuthi wayengathandi ukugqoka ubhodisi), wathembisa ukuthi wayezoncelisa, uma nje ingane yakhe kwakuyintombazane (wayenabafana ababili). Ngimqinise idolo (ekhomba ngeminwe) ukuthi ingane yakhe intombazane. Kwavela ukuthi ngiqinisile wancelisa unyaka wonke.

Omunye umama oqala ngqa, ongaboni kahle, wangitshela ukuthi ukuncelisa ibele kulula kakhulu kunokuvala inzalo amabhodlela nokulungiselela ubisi lwebele. Wabuye wancelisa unyaka wonke.

Ingabe ukuncelisa ibele kuwumqondo nje kuphela? Kwenziwa kanjani?

Abesifazane abaningi bakhathazeka ngokuthi amabele abo mancane kakhulu. Empeleni, abesifazane abanamabele amancane bancelisa ibele kahle kakhulu, futhi bamelana kangcono nozakwabo abanamabele amakhulu, abavame ukuba nesikhathi esinzima.

“Anginalo ubisi olwanele” kungokunye ukukhathazeka okuvamile. Izingane zidinga kuphela isipuni esisodwa (5 ml) se-colostrum njalo emahoreni amabili kuya kwamathathu ezinsukwini ezimbili zokuqala. Lokhu kungenxa yokuthi i-colostrum inothile futhi ijiyile njengobisi olujiyile. Uswidi wayo onoshukela onama-kilojoule anele ukusiza ingane iphile kusukela ekuphakeleni kuya kokuncela, kuze kube yilapho kwenziwa ubisi lwebele oluvuthiwe.

Omama bavame ukungitshela ukuthi ubisi lwabo lubuthakathaka kakhulu. Lokhu kuyaqondakala uma uMAMA (Ubisi LukaMama Uqobo) ekhishwa ngenxa yokuthi ubisi lwebele lubukeka lumanziswe phansi futhi lunombala oluhlaza okwesibhakabhaka kulo. Lona ubisi lwebele noma ubisi lwamanzi oluqeda ukoma kwengane. Lapho i-reflex ‘let-down’ ikhipha ubisi olungemuva noma ubisi olunamafutha, lolu bisi olucebile lwanelisa isifiso sokudla somntwana.

“Ingane yami ayikuthandi ukuncelisa ibele futhi iyasuka ngemuva kokuncelisa isikhashana.” Ngiyachaza ukuthi lokhu kungenzeka ukuthi ngoba ingane yomile kuphela, futhi ayilambile. Ingane izohosha futhi ibhikishe lapho ubisi olunamafutha selukhululiwe. “Lapho lokhu kwenzeka, yeka ingane yakho iphuze ubisi lwamanzi kwelinye ibele lakho, futhi uyeke ukuncelisa lapho ilukhipha,” kuyiseluleko sami.

Ngaphandle kwalapho owesifazane engondlekile kahle, ephelelwa amanzi emzimbeni noma egula, ubisi lwakhe lwebele lwenzelwe ingane yakhe. Ubisi lwebele nalo luyashintsha kuye ngeminyaka yezingane kanye nezidingo. Isibonelo, ubisi lwebele lomntwana ozalwe ngaphambi kwesikhathi luyahluka kulolo lwengane ezelwe ngokugcwele. Okufanayo kuya ezinganeni ezindala.

Izithiyo ekunceliseni ibele

Umphakathi awuhambisani nokuncelisa ibele. Uzitholaphi izindawo zokuncelisa enxanxatheleni yezitolo noma endaweni yomphakathi? Abantu bathi, “Awuncelisi lapha, akunjalo?” Amabele asephenduke izinto zocansi, hhayi ukukhulisa izingane. Omama abaningi abanamahloni baye bacelwa ukuba baphume endaweni yokudlela ngenxa yokuthi abanye abaxhasi (iningi labo okungamadoda) baye baphikisa ukunceliswa kwakhe ibele – ngisho noma ‘emboze’ itshali elikhulu njengetende lesekisi! Abesifazane abancelisa ibele kulindeleke ukuthi ‘bacashe’, baphuthelwe yibo bonke ubumnandi.

Abesifazane banikezwa izeluleko ezingqubuzanayo mayelana nokuncelisa – ngisho kodokotela nakubabelethisi. Izindlela Zokukusiza ukuncelisa Kalula

Abaningi besifazane abaningi bane-c-section. Ukuhlukumezeka kwalokhu kuhlinzwa okukhulu kwesisu kuncipha ngamaphilisi ezinhlungu ezinsukwini ezimbalwa zokuqala. Lapho umama eya ekhaya, ulindeleke ukuba abhekane nesimo eyedwa ngesikhathi lapho ubisi lwakhe ‘lungena’, ingane yakhe ivuka kaningi futhi ingase ibonise izimpawu ‘zejaundice yengane’, futhi igcwele izivakashi.

Amantombazane amancane awazimisele ngokuncelisa. Bakhula nonodoli abafika namabhodlela namadumbe – abakaze bababone abantu besifazane bencelisa.

Izindlela zokuncelisa kancono:

  • Khuluma nodokotela/umbelethisi wakho mayelana nokuhlangana kwesikhumba nesikhumba ngokushesha ngemva kokuzalwa (ngisho noma une-c-section).
  • Ungacindezeli uma, ekuqaleni, ungazizwa uthando olukhulu ngengane yakho kanye nokuzimisela ukuncelisa. Umbelethisi uRiva Rubin, owahlolisisa ukuziphatha kukamama ngemva kokuzalwa, wathola ukuthi phakathi namahora angu-48 okuqala, umama ‘uthatha’ ulwazi lwakhe lokubeletha, futhi ugxile kakhulu ezidingweni zakhe ezingokwenyama nezingokomzwelo kunezomntwana wakhe.
  • Ezinye izibhedlela zihlinzeka ngomeluleki wokuncelisa. Zisebenzise kanye nezinkonzo zombelethisi ozimele lapho uya ekhaya.
  • Yiba ‘nomngane-okuncelisa’.
  • Yidla okunempilo, uphumule lapho ingane ilele, futhi uphuze amanzi amaningi.

Related Articles