Kungani ziningi kangaka izingane ezishona ezibhedlela zethu?

by Tsholofelo Masela
Why are so many babies dying in our hospitals Baby Yum Yum
Reading Time: 2 minutes
Isibhedlela iChris Hani Baragwanath Academic sithole ukugxekwa ngobudedengu bezempilo ngemuva kokuthola kabuhlungu ukuthi izingane zishone ngenxa yezigameko ebezigwemeka. Siyaphenya ukuthi kwenzekani. By Tsholofela Masela

UNgqongqoshe wezeMpilo uJoe Phaahla ubike ukuthi zingu-1824 izingane ezishonele esibhedlela iChris Hani Baragwanath phakathi kuka-2020 no-2022. Lesi sibhedlela saqopha ukufa kwezingane ezingu-564 ngo-2020, 660 ngo-2021, kwathi ngo-600 ngo-2022.

Ungqongqoshe wezempilo ubhale umbiko ekhuluma ngobudedengu eChris Hani Baragwanath njengoba ingesinye sezibhedlela ezinkulu nesimatasatasa kuleli. Lo mbiko ubuyimpendulo yephalamende, nemibuzo ethize ngezansi evela eLungwini le-EFF uNaledi Chirwa;

  • Lalingakanani izinga lokufa kwezingane eChris Hani Baragwanath eminyakeni emithathu edlule?
  • Isibalo sabasebenzi bezempilo emnyangweni ofanayo oseqashwe esibhedlela
  • Mangaki ama-ambulensi okubelethisa asethengelwe isibhedlela kuze kube manje?
  • Yiziphi izinhlelo ebezikhona zokuqinisekisa ukuthi ukushona kwezingane ngenxa yobudedengu nokushoda kwabasebenzi bezempilo kuyagwenywa futhi kuncishiswe?
  • Okuhloswe wuMnyango Wezempilo mayelana nokushona kwezingane ngo-2023.
  • Inani lemigomo ebekiwe efinyelelwe.

Imibuzo engenhla ikhanyisa ukuthi kungani iNhlangano Yezempilo Yomhlaba wonke ingabeka i-Sub-Saharan Africa kumaphesenti aphezulu okufa kwezingane ezisanda kuzalwa emhlabeni, kuma-43%.

Lesi sibalo siqinisekisa ukuthi ubudedengu bezokwelapha nokufa okungagwemeka kuyingxenye yohlelo lwezempilo lukahulumeni oluhlulekayo oludinga ukulungiswa.

Wenzani uMnyango Wezempilo ukulungisa izinkinga?

Isiqinisekiso sokuphila kosana siqala ngokunakekelwa umama akuthola ekuqaleni kokukhulelwa ngokunakekelwa kokubeletha, ukuqokwa njalo futhi ekugcineni, ukubeletha. Kodwa-ke, ngokombiko kaPhaahla, konke lokhu ngeke kufezeke uma iminyango ehlukene ingasebenzi ndawonye ukuze kuzuze lukhulu.

Izibhedlela azinawo ama-ambulensi akhethekile okubelethisa, okusho ukuthi abanye omama abakhulelwe ngeke bafike ngesikhathi esibhedlela ukuze bayobeletha bephephile.

UPhaahla uqhube wathi ukuhlinzekwa kwama-ambulensi kuwumsebenzi we-EMS yaseGauteng hhayi isibhedlela. Kodwa-ke, i-Gauteng EMS iqala i-Gauteng Scheduled Emergency Transport (G-SET) okuwuhlelo lwezokuthutha oluhleliwe ezindaweni ezibiza kakhulu njengeSibhedlela iChris Hani. Ungqongqoshe usamile ekutheni i-G-SET izosetshenziswa onyakeni wezimali omusha, ikhuthazwa yizikhathi zokuphendula ezithuthukisiwe, nokwandisa amathuba okuqasha abasebenzi abengeziwe.

Ngaphezu kwalokho, ngokusho kuka-Phaahla, iSibhedlela i-Baragwanath sinohlelo lokusebenza oluhlanganisa ukuba namathimba aqaphayo kanye nokuhlola aqapha imininingwane yokushona kokubeletha. Amaqembu asebenzisa i-Perinatal Problem Identification Programme (PPIP) ukuze aqede ukufa okungagwemeka.

Abaphathi besikhungo kufanele baqinisekise ukuthi zonke izikhungo zokulethwa kwezidingo zixoxa ngokufa kwabantu phakathi kwezinsuku eziyisikhombisa, zibike nge-PPIP, zithuthukise futhi zilandelele ukuqaliswa kwe-Quality Improvement Plans (QIP). Abasebenzi abasebancane kufanele futhi banikezwe ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinyathelo zokulungisa endaweni. Why are so many babies dying in our hospitals Baby Yum Yum

Iziphi izimbangela eziyinhloko zokufa kwabantu?

Ubudedengu bezempilo kuthiwa bubangelwa ukugcwala ngokweqile, ukuntuleka kwabasebenzi kanye nokuphathwa kabi kwesibhedlela. Izibhedlela eziningi zaseGauteng zibhekene nokuminyana, kodwa i-Baragwanath ihlangabezana nezibalo ezicindezelayo zokuminyana ngenxa yokuthi ibhekelela izakhamuzi zaseGauteng eziningi ngenxa yobukhulu nobungcweti.

Lezi zinkinga zibangela ukungafani phakathi kwesidingo sesevisi nokuhlinzekwa, kanye nokugeleza kwesiguli esingasebenzi emibhedeni yasesibhedlela.

Njengoba kunezinsizakusebenza ezilinganiselwe, ungqongqoshe ukholelwa ukuthi izikhungo zezempilo eziningi zikahulumeni bezingenza kangcono ukube bekungengenxa yokungasebenzi kahle, ukuphatha kabi, ukungawunaki umsebenzi ngenxa yokungabhekwa kahle kanye nenkohlakalo.

Ngenkathi kucutshungulwa konke ukwehluleka kokuphatha nokuphatha, ucwaningo oluhilela izingane ezisanda kuzalwa luphinde lwembula ukwanda kwezifo ezibangelwa amagciwane amelana nezidakamizwa eziningi ezibhedlela zaseNingizimu Afrika. Ucwaningo oluholwa ngongoti beNational Institute for Communicable Diseases (NICD), luveze ukuthi izifo eziningi zenzeka ngemuva kosuku lwesithathu umuntu ephila ngakho-ke kungenzeka ukuthi zitholwa esibhedlela.

Lolu cwaningo lwenziwa eminyakeni eyisithupha ukuze kulinganiswe umthwalo wesiko oqinisekisa ukuthi izifo ezithinta izingane ezisanda kuzalwa kanye ne-meningitis eNingizimu Afrika. Kwakubandakanya ukuhlaziywa kwegazi kanye namarekhodi e-cerebrospinal fluid culture pathology avela ezinganeni ezisanda kuzalwa ezibhedlela zomkhakha womphakathi ezingama-256.

Lolu cwaningo bekuwuhlaziyo lokuqala lwezinga labantu likazwelonke lokuhlaziywa kwezifo ezisanda kuzalwa ezihlaselayo emkhakheni wezempilo kahulumeni wendawo okubandakanya izingane ezingaphansi kwezinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ezamukelwe phakathi kukaJanuwari 2014 noDisemba 2019. Ucwaningo luthole ukuthi cishe u-70% wezifo adalwe amagciwane amathathu amagciwane. , i-Klebsiella pneumoniae, i-Acinetobacter baumannii, ne-Staphylococcus aureus, okungekho neyodwa yayo engavinjelwa ngemijovo kanye nengxenye enkulu yayo eyayingazweli emithi elwa namagciwane ngokuvamile esetshenziselwa ukwelapha izifo ezisanda kuzalwa.

Izinkinga zasesibhedlela i-Baragwanath zidalwa yizindaba ezihlelekile ezidinga ukulungiswa ezingeni likazwelonke lokuphatha futhi kufanele zibandakanye yonke iminyango ukuze kuqinisekiswe ukuthotshelwa komthetho. Ungqongqoshe usamile ekutheni uMnyango wezeMpilo usasebenzisa imithetho emisha yokunciphisa ukushona kwezingane esibhedlela iChris Hani. Asethembe ukuthi lokhu kuzoyeka ukwenzeka.

Related Articles

Leave a Comment