Odinga ukukwazi ngephika nokukhulelwa

by Anna-Bet Stemmet
High Blood Pressure & Pregnancy - what you need to know
Reading Time: 3 minutes

Iphika into abantu besifazane abaningi abazithwele abakhathazekile ngayo. Funda umhlahlandlela wabaqalayo wethu ukuhlonza nokulawula umfutho wegazi ophezulu Kanye nezindlela ezilula zokugcina ezempilo zakho ngesikhathi uzithwele.

Iphika isimo sezokwelapha esejwayelekile esingaholela ezinkingeni zangempela zokugula njenge sifo senhliziyo, isifo sohlangothi, Kanye nokulimala kwezinso. Akesibheke kwimbangela, ekuvikeleni, izimpawu, Kanye nezinhlobo zokulapha iphika. Ukuqonda lesimo, ungathatha izinyathelo zokunaka impilo yakho Kanye nokwhlisa ubungozi bokukhula kwezinkinga eziyamaniswa nzempilo, ikakhulukazi ngesikhathi uzithwele.

Ini mbangela yephika?

Ngokusho kwesifundo esashicilelwa kwi South African Medical Journal ngowezi 2021, ukusabalala komfutho wegazi ophezulu (iphika) eNingizimu Afrika kulinganiselwa kumaphesenti angama 40, kuchaphazela ubulili bamadoda nobufazane ngokulingana. Lesifundo siphinde sathola ukuthi isifo somfutho wegazi ophezulu sijwayelekile ebantwini esebekhulile Kanye nalabo abakhuluphelel kakhulu noma abanonile.

Kunezici ezimbalwa ezingaba nomthelela kwiphika, kubalwa izakhi zofuzo, indlela yokuphila enganampilo, Kanye nezimo zezokwelapha ezingezansi. Esikhathini esiningi iphika alinambangela ecacile noma evezwe njengeyiyona yona noma ebalulekile kumfutho wegazi ophezulu. Noma kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuthi ezinye zezici eziyingcuphe, njengokubhema Kanye nokukhuluphala ngokweqile, kungakhuphula amathuba ukuqalwa iphika.

Iphika lingakuqala ngokuzumayo uma uzithwele

Yebo, iphika lingakuqala ngokuzumayo uma uzithwele. Lokhu kwaziwa njenge umfutho wegazi ophezulu wabakhulelwe, kanti kungakhuphula ingcuphe yokuqalisa isifo samahlalakhona sephika ekuhambeni kwesikhathi empilweni. Njenge pre-eclampsia, enye indela enzima kakhulu yesifo somfutho wegazi ophezulu wabakhulelwe, kungaphinde kwenzeke noma kungaholela kwizingqinamba zezempilo zangempela kubona bobabili umama nomntwana.

Isifundo esashicilelwa kwijournal yezokubelethisa Kanye nezifo zabesifazane ngowezi 2019 sathola ukuthi ukusabalala kwesifo somfutho wegazi ophezulu ekuzithweleni kwakungama phesenti angama 22,5! Lesifundo saphinde sathola ukuthi ukuphazamiseka kokuhamba kwegazi ngesikhathi sokuzithwala kuyamaniswa nomphumela omubi kubona bobabili umama nomntwana, kubalwa nokuzalwa isikhathi singashayi, ukuzalwa ungakakhuli ngokwanee, Kanye nokudlula emhlabeni uma uzalwa noma emvakwesikhashana uzelwe.

Ingakho kubalulekile ukuthi abesifazane abazithwele baqaphele umfutho wabo wegazi njalo njalo bese befuna usizo lwezempilo uma bezizwa noma bebona noma iziphi izimpawu ezikhathazayo.

Ngabe iziphi izimpawu zephika?

Isifo sephika ivame ukubizwa ngokuthi “umabulale thule” ngoba sivame ukungabi nazimpawu ezibonakalayo. Nomakunjalo, kwesinye isikhathi, abanye abantu bengazizwa benezimpawu ezinjengo kuphathwa ikhanda, isiyezi, ukungaboni kahle, noma ubuhlungu besifuba. Uma kuyekwe akwangelashwa, iphika lingakuholela kwizinkinga ezinkulu zezempilo. Ingakho kubalulekile ukuthi igazi lako lihlale libhekwa emva kwesikhathi, ikakhulukazi uma kunezici eziyingcuphe zalesimo.

Ingabe isifo sephika silashwa kanjani uma sesivelile?

Izinhlobo zokwelapha zesfo sephika sibala ukuguqulwa kwezindlela zokuphila Kanye nemithi. Ukushintsha Indlela yokuphila njengokudla okunempilo, ukuzivoca voca, Kanye nokulawulwa kokuphathwa ingcindezi yomqondo kungasiza ekwehliseni iphika. Uma kufanelekile, imithi efana neduretic, ACE inhibitors, noma ikhalisiyamu channel blockers nayo inganqunywa. Kubalulekile ukusebenza duzane nabahlinzeki bezempilo ukunquma icebo elifanele lokwelapha.

Ikuphi engingakwenza ukuvikela isifo sephika?

Kunokushintsha izindlela zokuphila okumbalwa okungasiza ukuvikela isifo sephika, kubalwa ukugcina isisindo esinempilo, ukuzivocavoca, ukunciphisa ukuthatha isodium, Kanye nokwehlisa ekudleni uphuzoludakwayo. Ngaphezu kwalokho, uyeke ukubhema Kanye nokulawula izinga lengcindezi yomqondo kungaba nawo umthelela kwimpilo yonke yenhliziyo nemithambo yegazi. Ukwenza lezinguquko angeke kusize kuphela ukuvikela lesifo sephika kodwa kungenza ngcono ezempilo zakho zonke Kanye nokuphila kahle.

Ngaphansi isibonelo sohlelo lokudla okunempilo komuntu ozithwele ofuna ukugcina igazi lakhe lisesimweni esikahle. Fanele ukugxila kwakhe kube sekudleni okunomsoco, amaprotheni anele, amafutha anempilo, Kanye amacabohydrates ahlukahlukene ngesikhathi ekhawula ekudleni okwenziwe noma okunesodium ephezulu.

Isidlo sasekuseni:

 • Ucezu olulodwa lokusanhlamvu Kanye nokwatapheya noma ibhotela lamantongomane
 • Iqanda elilodwa elibilisiwe
 • Iwolintshi elilodwa elincane
 • Inkomishi eyodwa yetiye lerooibos

Ukudla okulula kwasekuseni:

 • Eyodwa iyogathi engenalutho
 • Elilodwa i-apula encane

Isidlo sasemini:

 • Ubhatata ophekiwe waqotshwa Kanye netuna esethinini Kanye nokusamifino okuxutshiwe.
 • Ubhanana owodwa omncane
 • Inkomishi eyodwa yamanzi

Ukudla okulula kwasemini:

 • Ukhelothi owodwa omncane
 • Ithisipuni eyodwa encane yehummus

Isidlo sakusihlwa:

 • Ilayisi elinsundu elibilisiwe Kanye nokusamifino okuthosiwe Kanye nesifuba senkukhu esosiwe
 • Nepheya elincane elilodwa
 • Inkomishi encane yamanzi

Isidlo sakusihlwa esilula:

 • Ipentshisi elilodwa elincane noma esinye isithelo
 • Ithisipuni eyodwa yebhotela lamantongomane.

Ukusebenzisa ukudla okuthengekayo njenge layisi elinsundu, ubhatata, ufishi ohlaza osethinini, amaqanda, Kanye nokusamifino, loluhlelo lokudla lungabiza kahle Kanye nokukunika imisoco efanele ekukhulelweni okunempilo. Njalo khumbula ukuthi kubalulekile uxhumane nomhlinzeki wezempilo ngaphambi kokuthi uqale nohlelo olusha lokudla noma ukuthi uqalise ngaloluhlelo ukuze ubaleele ukuba nesodium eyeqile.

Ukuzivocavoca

Ukuhlala unomzimba osebenzayo ngesikhathi ukhulelwe kungakusiza ukuthi ugcine ukukhuphuka kwegazi kusesimweni esikahle Kanye nokukhuthaza impilo Kanye nokuphila kahle Kanye nokwehlisa izinga lengcindezi yomqondo, esinye isici esinomthelela kwiphika.

Lana ezinye izibonelo zokuzivocavoca kalula okuthi abantu abakhulelwe bengakwazi ukuthi bakwenze ukuhlala besebenza ngesikhathi bezithwele.

Ukuhamba. Ukuhamba kuwuzivocavoca okunomthelela omncane okungenziwa noma inini noma ikuphi. Kwiyindlela enhle kakhulu yokuhlala usebenza futhi kwenyusa ukukhuthala kwenhliziyo nemithambo yegazi ngesikhathi uzithwele. Qala ngokuhamba amabanga amafushane bese kancane ukhuphule isikhathi Kanye nomfutho.

Ukubhukuda. Ukubhukuda kuwukuzivocavoca okunomthelela omncane okungasiza ukwenza ngcono isimo senhliziyo nemithambo yegazi, ukuqina kwemisipha, Kanye nokubalula. Kungaphinde kusize ukunciphisa ubuhlungu kwamajoyinti Kanye nokuvuvukala ngesikhathi uzithwele.

Iyoga yokubeletha. Iyoga yokubeletha iyindlela ebunene yokuzivocavoca engakusiza yenzengcono ukubalula, amandla, Kanye nokulinganisela. Kungaphinde kusize ukunciphisa ingcindezi yomqondo Kanye nokugqugquzela ukuphumula.

Ukugibela ibhayisekile umile. Ukugibela ibhayisekili umile kuwukuzivocavoca okunomthelela omncane okungasiza kwenzengcono impilo yenhliziyo Kanye nemithambo yegazi Kanye nokuqina kwemisipha.

Ukumelana nebhande lokuzivocavoca. Ukumelana nebhande lokuzivocavoca kungakusiza ukuqinisa imisipha Kanye nokwenza ngcono ukuma. Lokhu kulula ukukwenzela ekhaya Kanye nokuthi kungashintsha ukulinganiselwa izinga lomuntu ngamunye.

Ucelwa kubukhumbule. Ukuthi kubalulekile ukuxhumana nomhlinzeki wezempilo ngaphambi kokuthi uqalise noma ikuphi ukuzivocavoca okusha ngesikhathi uzithwele. Abesifazane abazithwele fanele baphinde futhi balalele imizimba yabo bese bephinde begwema ukuzikhandla ngokweqile noma ukuzivocavoca ukungabangela ukungakhululeki.

Related Articles

Leave a Comment