Ukunqoba izinselela zokukhubazeka

by Paula Marais
Reading Time: 2 minutes
Omama abathathu baseNingizimu Afrika abaqinile bachaza indlela abazikhulisa ngayo izingane eziphumelelayo naphezu kwezinselele zabo. Ibhalwe nguPaula Marais

Isiqinisekiso esisodwa mayelana nokuba ngumzali ukuthi kuzoba nezimangaliso. Akekho umzali obalekela ukukhuphuka nokwehla kobunye bobudlelwano obubaluleke kakhulu empilweni yethu.

Ngakho, uLindelwe Magwebu, umama oyimpumputhe ozinikele obhekene nezinselele zokukhulisa indodakazi yakhe eyimpumputhe, uBlommie, “Ngomzuzu nje ukhulelwe, ucabanga ngekusasa lengane yakho. Futhi uma uzwa ukuthi banokukhubazeka kumele ube namaphupho ngabo. Kufanele ucwaninge ngezindawo ezisakwazi ukuziyisa kwelinye izinga.”

U-Anna Semelela ukhulise izingane ezimbili uPrince (23) noNeliswa (21). Ukuxhumana kwabo kwenziwe ngoLimi Lwezandla, u-Anna okwakudingeka alufunde. Lesi iseluleko sakhe esikhulu kunazo zonke kubazali bezingane eziyizithulu: ukuthola indlela “yokukhuluma” kusenesikhathi. Njengoba enza phakathi neminyaka emibili.

Nakuba u-Blommie oneminyaka eyisithupha ubudala, ungumlandeli oqhudelanayo futhi “okhuluma okucabangayo”,

Indodana ka-Tanya Eglinton u-Dean akakwazi ngaso sonke isikhathi ukukhuluma ngalokho akufunayo noma akudingayo. Indodana yakhe eneminyaka emihlanu ubudala ene-cerebral palsy, ayikwazi ukuhamba futhi ngokuvamile ayikhulumi. “Akakwazi ukungitshela ukuthi, ‘Mama, ngiyakudinga lokhu’ noma ‘Ngiyagula’,” kuchaza uTanya. Ukungakwazi kwakhe ukuhamba nakho kuyinselele, ukhumbula ukuthi uyakhula, uya esinda futhi uTanya uyamthwala ekamelweni ngekamelo.

Nokho, uNeliswa usekwamukele ngokugcwele ukuphila, aze alingise emdlalweni kaShakespeare odlalwa ngoLimi Lwezandla ngokuphelele.

Ezinye zezinselele ezinkulu abazali bezingane ezikhubazekile ababhekana nazo yindlela abanye abasabela ngayo kuzo. UTanya uthi: “Nakuba kuzwakala kunokhahlo, umphakathi awuqondi.

Abantu abaningi basibuka ngendlela ehlekisayo uma sipaka ezindaweni zokupaka ezikhubazekile nakuba sinesigqebhezana esikhomba ukuthi sinengane ekhubazekile.” Kuvuma uLindelwe. Uchaza indlela abantu abamehlulela ngayo ngokuthi uyimpumputhe nokuba nengane yakhe. Njengoba ekubeka, abantu bacabanga ukuthi usewumthwalo kakade, “uyinkinga eyenza enye inkinga.” Kulimaza kakhulu.

UTanya uthi, “Siphinde sibe nezinselele ngodokotela abasha nezindawo zomphakathi, uma kunabantu abaningi kakhulu esingathanda ukungayi futhi lokho kuhlanganisa nemibuthano yomndeni.” Kuyathakazelisa ukuthi abantu abayizithulu babhekana nezinselele ezimbalwa kule ndaba, kodwa u-Anna uyachaza ukuthi uPrince wayengafuni ukugqoka insiza yokuzwa njengoba ayenomuzwa wokuthi abantu bamgqolozele.

Okunye okukhathaza uLindelwe wukuthola izinto ezilula ezihlomulisa intuthuko kaBlommie. Akulula kangako ukuya ogwini noma epaki noma ukuba nolwazi lokugibela isitimela. Uchaza ukuthi uBlommie ngezinye izikhathi ufisa sengathi ngabe unabazali ababonayo, njengezinye izingane esikoleni. “Asifihli ukuthi kungani singaboni,” usho kanje.

Kodwa izingane ezingomakhelwane ezibonayo ziyaqonda ukuthi u-Blommie uyimpumputhe futhi uyakwazi ukumsiza ngokubamba isandla. U-Anna uphawula ngezingane zakhe siqu, “Inselele yami kwaba lapho befinyelela iminyaka yokuqomisana. Ngangivikela ngokweqile. Kwadingeka ngibone ukuthi bangabantwana nje abavamile abangezwa. Ngabafundisa okungalungile noma okulungile nokuhlonipha imizimba yabo.”

Bobabili uLindelwe noTanya babhekana nokukhungatheka kwezingane zabo ngezinye izikhathi ngokukhubazeka kwazo. Ukuqina, nokho, kuyisihluthulelo sokuzivumelanisa nezimo ngempumelelo. U-Tanya uthi ukhuthaza u-Dean ukuthi abe nethemba, abe nguye, aziphushe nsuku zonke ekwelashweni kwakhe.

Naye usenethemba lokuthi uzohamba ngelinye ilanga. Nokho, uLindelwe usebenzisa ukholo lwakhe ukuze akhe umndeni wakhe. “Konke esikwenzayo kusekelwe kuNkulunkulu. UNkulunkulu wenza uBlommie, ingane eyimpumputhe. Kunesizathu sokuthi aphile. Ukuba noBlommie kwangikhuthaza ukuba ngibe umzali ongcono.” Futhi ngenkathi uPrince enamahloni, uNeliswa uyaziqhenya futhi uyazimela naphezu kokukhubazeka kwakhe.

Lapho ebuzwa ukuthi laba omama bafundeni ohambweni lwabo, uTanya uyaphendula, “Ukubekezela futhi ungesabi ukucela usizo (ngisashikashikana nakho).” Nokho, u-Anna uyaqonda ukuthi izingane zakhe zifuna ukuphathwa njengazo zonke ezinye izingane. Bafuna ukuzenzela izinqumo. ULindelwe uyanezela, “Ngafunda ukuthi kufanele ngibe isibonelo. Kufanele ngivuke ngenze izinto. Ushintsho aluzi kuwe; kufanele ukusebenzele.”

Bonke omama bayaziqhenya ngezingane zabo. UTanya uthi, “UDean ungukukhanya kwami ​​kwelanga, yonke into yami. Lapho emamatheka futhi engiqabula, ngiyajabula. Ngaso sonke isikhathi lapho ezuza okuthile, ngisho noma kukuncane njengokufunda igama elisha noma ukudla okuthile okusha ngiyaziqhenya.” Ukunqoba izinselela zokukhubazeka - BabyYumYum

U-Anna uphawula ngomsebenzi kaPrince endaweni yokushwiba ngezikhonkwane eziyishumi, lapho ekwazi khona ukukhuluma futhi aqondwe, naphezu kokungezwa kwakhe. UNeliswa, okwamanje osesikoleni i-De La Bat, ufisa ukuba umpheki. ULindelwe uncoma umoya kaBlommie okhululekile nowokuzimela. 

UTanya ukhuluma ngento eyodwa afisa ukutshelwa yona nafuna ukuxoxa ngayo nabanye abazali abanezinselele: “Awuwedwa. Sonke sikhona futhi sidinga ukutholana. ” Kusho uLindelwe, “Kungani kufanele silinganisele izingane zethu? Ngizama ukwenza uBlommie abe nesibindi. Isibhakabhaka siwumkhawulo.”

Related Articles

Leave a Comment